Privacy verklaring wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van kracht geworden. De AVG is een inspanningswet waar alle organisaties in Nederland aan moeten voldoen. Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een ander ‘aanbieder’; het recht op dataportabiliteit.

1- Identiteit van de onderneming.

FF-Niks Coaching en massage is een professionele praktijk waar u een afspraak kunt maken voor coaching en massage aan huis 

FF-Niks staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel KVK NR: 80542581

2- Contact gegevens.

Contactpersoon en eigenaar:
FRANK CATTENSTART
TEL: 06-42 95 34 99
INFO@FF-NIKS.NL

 

3- Persoonlijke gegevens.

Voor de behandeling van cliënten kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde cliënt gegevens worden vastgelegd. FF-NIKS maakt daarvoor gebruik van Anamnese formulieren om specifieke persoonsgegevens te noteren en antwoorden met betrekking tot vragen over uw gesteldheid. Het betreft: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, reden van bezoek. Vragen die betrekking hebben op uw gesteldheid zoals: – Sport specifieke aspecten die betrekking kunnen hebben op de massage/behandeling, (oude) blessures of operaties in het verleden die nog een last geven op moment van massage/behandeling. – Gezondheid aspecten die relevant zijn voor een massage/behandeling, zoals hoge of lage bloeddruk, allergieën, diabetes, bril of lens dragend, of cliënt onder behandeling van een arts of specialist is.- Het antwoord op de vraag of de cliënt zelf nog iets te melden heeft wat van belang kan zijn voor de massage/behandeling. – Het antwoord op de vraag of de cliënt zelf nog iets te melden heeft wat genoemd moet worden mocht er medische hulp ingeschakeld moeten worden. Met het ondertekenen van het anamnese formulier sluit u geen contract af met de behandelaar.

 

4- Doel AVG.

Het doel of de doelen waarvoor de gegevensverzameling is:

– Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.

– Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.

– Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.

– Voor het afhandelen van de betaling.

5- Opslag persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens zijn alleen ter beschikking van de masseur/coach (de heer Frank Cattenstart). Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden genoteerd op een intake formulier (anamnese formulier) die u voor akkoord ondertekend. Deze Anamnese formulieren worden  digitaal opgeslagen en deze gaan op alfabetische volgorde in een ordner. Deze ordner wordt bewaard in een kast in de woning van masseur/coach. Uw afspraken worden bewaard in een digitale agenda onder vermelding van uw voor- en/of achternaam. Uw telefoonnummer wordt in een mobiele telefoon opgeslagen. Uw e-mailadres toont alleen uw naam, hier worden nooit uw adres of andere persoonsgegevens bij opgeslagen.

6- Bewaartermijn.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens staan vermeld op het intake formulier (anamnese formulier) Dit anamnese formulier wordt ten hoogste 10 jaar bewaard. In overleg met cliënt kan deze termijn worden verlengd, met name indien u gedurende deze 10 jaar regelmatig als cliënt afspraken maakt.

7- Website.

De website van FF-Niks is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. U bent nooit verplicht informatie te verschaffen voor het raadplegen van de website. Op de website staan contact formulieren en andere formulieren die u via de site kan versturen. Het ligt in de verwachting dat FF-Niks  nieuwsbrieven zal gaan versturen in de toekomst. Op de website van FF-Niks staat een agenda waar u een afspraak op kunt inboeken.

8- Recht op inzage.

Elk persoon heeft het recht op inzage, rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens op het intake formulier (anamnese formulier) die door FF-Niks zijn verzameld en bewaard. Elk persoon heeft het recht om bezwaar te maken op de manier hoe zijn persoonsgegevens verzameld, verwerkt en bewaard worden. Elk persoon heeft het recht om de eerdere toestemming voor het verzamelen en bewaren van zijn persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt uw intrekking van uw toestemming kenbaar maken door middel van een bericht. Elk persoon heeft het recht om zijn persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het zogenaamde recht op dataportabiliteit.

9- Klachtenregeling.

Elk persoon heeft het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De klachten kunnen betrekking hebben op: – Het verstrekken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de massage/behandeling, het doorspelen van deze informatie is namelijk geen wettelijke verplichting nog een contractuele verplichting of voorwaarden voor uitvoering van een massage/behandeling. – Het staat FF-Niks vrij indien u uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens niet wilt verstrekken te besluiten de massage / behandeling niet plaats te laten vinden.

 

contact

Frank Cattenstart
Tel: 06-42 95 34 99
Info@ff-niks.nl
KVK nr: 80542581

Follow Us

Belangen
vereniging 
© 2020 FF-Niks
All rights reserved.